info@royanatmp.com
سبد خرید Shopping Cart 0
Board of Directors

وظایف هیئت مدیره مرکز


  • تعیین مسئول مرکز

  • تعیین استراتژی‌های راهبردی مرکز

  • مشخص کردن پروژه‌های دارای قابلیت اجرا در مرکز و اولویت‌بندی آن‌ها

  • نظارت بر گرنت‌های تعلق گرفته به مرکز و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها

  • نظارت بر کمیته خرید تجهیزات و مواد

  • بررسی گزارش‌های دوره‌ای تهیه شده برای شورای نظارت VC